Statut Fundacji

 

Fundacja Adulis

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

1. Senait Cieplińska zwana dalej ?Fundatorem? ustanowiła aktem notarialnym Repertorium A7403/2014, spisanym przed notariuszem Zbigniew Warchoł, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ul. Szpitalna 8/6 w dniu 14-02-2014 w Warszawie, fundację o nazwie Fundacja Adulis.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

4. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

5. Fundacja posiada osobowość prawną.

6. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.

7. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

8. Właściwym organem sprawującym nadzór jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m.st.Warszawy.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

I. Celem Fundacji jest:

1. Jednoczenie osób z Afryki Wschodniej przebywających na stałe lub tymczasowo w Rzeczpospolitej Polskiej, w celu podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka oraz wzajemna pomoc.

2. Współpraca z organami administracji publicznej, organami administracji rządowej i terenowej w zakresie urzeczywistnienia zasad pomocy określonych w międzynarodowych aktach prawnych.

3. Działanie na rzecz integracji osób pochodzących z Afryki Wschodniej w społeczeństwie polskim.

4. Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych i zakresu ich występowania.

5. Wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania w zakresie integracji międzykulturowej.

6. Działalność oświatowa w zakresie promowania wiedzy o kulturze i sztuce krajów Afryki Wschodniej.

7. Propagowanie kultury i sztuki krajów Afryki Wschodniej poprzez przekaz radiowy, telewizyjny, internetowy oraz wydawnictwa książkowe, a także gazety i czasopisma.

8. Bezpłatna pomoc prawna dla pokrzywdzonych.

9. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju Afryki wschodniej.

10. Promocja i organizacja wolontariatu.

11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

12. Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących.

13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych opartych na współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi.

14. Pomoc podmiotom gospodarczym w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami pochodzącymi z Afryki.

15. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

16. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

18. Działalność popierająca sport i rekreację oraz zdrowy tryb życia.

19. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa naturalnego.

20. Propagowanie nauczania i nauczanie języków obcych oraz języka polskiego.

21. Działalność oświatowa i edukacyjna w zakresie promocji kultury i sztuki krajów Afryki Wschodniej.

22. Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w szczególności osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych i terrorystycznych.

23. Pomoc na rzecz bezdomnych i bezrobotnych.

II. Realizacja celów odbywać się będzie poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w zakresie:

1. Ustanawianie stypendiów osobom uzdolnionym.

2. Organizowanie zawodowych kursów kwalifikacyjnych oraz prowadzenie szkół ułatwiających uzyskanie zawodu, który w dużym stopniu będzie gwarantował zatrudnienie w krajach afrykańskich.

3. Organizowanie kursów i szkoleń językowych w oparciu o własną bazę szkolącą a także inne ośrodki w kraju i za granicą.

4. Prowadzenie szkół integrujących społeczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej ze środowiskiem afrykańskim.

5. Prowadzenie centrum doskonalenia zawodowego oraz szkół i ośrodków szkolących kształcących przyszłych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.

6. Pomoc prawna osobom fizycznym w rozpoczęciu pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Pomoc podmiotom gospodarczym i innym w poszukiwaniu kadry pracowników określonych zawodów dla ich potrzeb na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz na terenie krajów afrykańskich wraz z ich przygotowaniem językowym i kulturowym.

8. Niedochodowa pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

9. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych, działań terrorystycznych i innych.

10. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych intelektualnych i naukowych.

11. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.

12. Tworzenie programów wizualnych z zakresu kultury i sztuki, mających na celu propagowanie kultury i sztuki afrykańskiej.

13. Tworzenie programów radiowych, mających na celu propagowanie kultury i sztuki afrykańskiej.

14. Prezentowanie programów propagujących kulturę i sztukę afrykańską we własnej telewizji.

15. Prezentowanie programów propagujących kulturę i sztukę afrykańska we własnym radiu.

16. Prezentowanie programów propagujących kulturę i sztukę afrykańską w Internecie.

17. Tworzenie wystaw propagujących kulturę i sztukę afrykańską.

18. Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach naukowych i szkoleniowych na terenie kraju i za granicą.

19. Pomoc chorym osobom w poszukiwaniu właściwych ośrodków medycznych i poszukiwaniu funduszy na ewentualne zabiegi.

20. Organizowanie szkoleń, prelekcji z zakresu celów Fundacji.

21. Prowadzenie integracji ze społecznością afrykańską poprzez działanie na polu sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku.

22. Upowszechnianie sportów z afrykańskiego kręgu kulturowego.

23. Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

24. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej w zakresie wydawania książek, czasopism i gazet.

25. Prowadzenie działalności reklamowo-marketingowej.

26. Propagowanie i popularyzacja celów Fundacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

27. Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział 3

Majątek i źródła finansowania Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią:

1) Fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł wniesiony przez Fundatora.

2. Źródłami finansowania Fundacji są:
1) dochody z majątku Fundacji,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody ze zbiórek publicznych ,
4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochody ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycjach kapitałowych,
6) dochody z dotacji, grantów, subwencji osób prawnych.

3. Ofiarodawcy przeznaczający dotacje, darowizny, spadki i zapisy na cele wymienione w punkcie 1 Rozdziału 2 mogą określić konkretny cel na jaki mają być one przeznaczone.

4. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku określonego w punkcie 3 Rozdziału 3 Statutu. Zarząd Fundacji może nie przyjąć środków przekazanych przez ofiarodawcę, jeśli uzna, że środki te pochodzą z nielegalnych źródeł lub uzna, że przyjęcie ich będzie miało negatywny skutek dla dobrego imienia Fundacji. W takich wypadkach Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki.

4.Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

5. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Fundacji wymagają dla swej ważności ? złożenia na dokumencie podpisu Prezesa Zarządu lub Wice Prezesa Zarządu

Rozdział 4

Organ Fundacji

1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji.

1) Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wice Prezes Zarządu i członkowie Zarządu.

2) Pierwszy skład Zarządu wybiera Fundatorka. Decyzję o poszerzeniu składu lub zmniejszeniu podejmuje Fundatorka. Zarząd Fundacji wybierany jest na czas nieokreślony. Rozdziału stanowisk funkcyjnych dokonuje Fundatorka.

3) Członkostwo Fundatorki w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez nią rezygnacji.

4) Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5) Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, w obecności 2/3 składu Zarządu Fundacji.

6) Do zadań Zarządu Fundacji należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. opracowywanie rocznych planów działalności Fundacji,
c. utworzenie i zatwierdzenie regulaminu Fundacji,
d. określanie strategicznych kierunków działalności Fundacji,
e. podejmowanie uchwal w sprawie zmian statutu, likwidacji oraz połączeniu Fundacji,
f. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
g. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działania Fundacji,
h. zarządzanie majątkiem Fundacji
i. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wyłącznie przez Prezesa Zarządu.

7) Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji
b) śmierci
c) odwołania Członka Zarządu

8) Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

9) Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które będzie podporządkowane Prezesowi Zarządu.

10) Zarząd Fundacji tworzy i określa zasady działania Biura Zarządu.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu Fundacji. Zmiana statutu może dotyczyć celów dla których Fundacja została powołana.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

3. Likwidacja Fundacji następuje na mocy uchwały Zarządu Fundacji podjętej w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, większością 2/3 głosów.

4. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, większością 2/3 głosów.

5. Statut Fundacji zabrania:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo z stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich